Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

Nowy cykl spotkań KLP "Spotykanie Szekspira" - zaczynamy już 19 lutego!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. Miar(k)a miłosierdzia. Szekspir i różne miary, na którym będziemy gościć prof. dr hab. Małgorzatę Grzegorzewską.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego w sali Rady Wydziału o godz. 16:30.


Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska to anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień.

W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami.

Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie. Wygłaszała wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach. Jest Kierownikiem Makrokierunku filologiczno-kulturoznawczego na Wydziale Neofilologii UW. Sprawuje Opiekę nad studencką grupą teatralną „Cheerful Hamlets” i Kołem Naukowym.