Aktualności

z życia Katedry

Strajk kobiet. I co dalej?

Wraz z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej UŚ serdecznie zapraszamy na starter spotkań dyskusyjnych pt. "Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze"

Dowiedz się więcej

dr Alina Mitek-Dziemba

 

dr Alina Mitek-Dziemba

dr Alina Mitek-Dziemba - adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej, absolwentka filologii angielskiej i filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty), autorka wielu artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozoficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę pod tytułem Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice 2011), poświęconą analizie strategii estetycznej autokreacji w XIX-wiecznej literaturze i filozofii, z odniesieniami do współczesnej sceny filozoficznej. Jest współredaktorką antologii Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012, z Piotrem Bogaleckim),pierwszego w języku polskim tomu esejów omawiającego tzw. zwrot postsekularny z perspektywy poststrukturalistycznej. Zredagowała także dwujęzyczny zbiór esejów pt. Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2013) oraz dwujęzyczną książkę Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes (Katowice 2016). W swoich badaniach koncentruje się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko-zwierzęcych, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym poetyckiej ekoteologii w poezji Davida Herberta Lawrence’a. Jako członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Uniwersytecie Śląskim jest także zaangażowana w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej praw zwierząt.

 

Alina Mitek-Dziemba, PhD, is an assistant professor in the Department of Comparative Literature, University of Silesia, Katowice, Poland, and a translator of academic texts into Polish. A junior lecturer in her institution, she teaches many subjects at both undergraduate and postgraduate levels, including translation studies, comparative literature and philosophy. She is an author of the 2011 book Literature and Philosophy in Pursuit of the Art of Living: Nietzsche, Wilde, Shusterman (in Polish), as well as the editor of the anthology The Tree of Knowledge. Post-Secularism in Translations and Commentary (published 2012) and of two bilingual collections of essays (in Polish and English): The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (2013) and Polytropos. Tracing Tadeusz Sławek’s Paths (2016).  In her research she explores the intersections of comparative literature, ecocriticism, environmental aesthetics, animal studies, somaesthetics and post-secular thinking. She is currently working on a project researching the poetic ecotheologies of David Herbert Lawrence. She is also engaged in the animal movement, organizing talks and conferences on the vexed topic of human and animal social co-existence, with a particular emphasis on its relationship to religion.